صفحه ۸۹

می‎ماند. حکم استفاده از آنها برای زن و شوهر نازای دیگر و یا دور ریختن و یا کارهای آزمایشگاهی مانند مطالعات ژنتیکی چیست ؟

جواب: استفاده از آنها برای زن و شوهر دیگر اشکال دارد؛ ولی استفاده از آنها برای کارهای آزمایشگاهی اشکال ندارد.

(187) سؤال: نطفه مرد تا 72 ساعت پس از مرگ از نظر علمی دارای حیات است؛ اگر زوجه درخواست تلقیح مصنوعی از شوهر متوفای خود کند آیا اطبا مجاز به این کار هستند، و حکم بچه چیست ؟ لازم به ذکر است که این عمل بعضا در خارج از کشور اعمال می‎گردد و عمدتا در مواردی است که زن از همسر خود فرزندی نداشته باشد و در همان اوایل ازدواج به هر دلیلی متوفی گردد.

جواب: بقای علقه زوجیت بعد از مرگ تا این حد مورد اشکال است؛ بنابراین عمل مذکور خالی از اشکال نیست ولی اگر انجام شد بچه ملحق به آنان خواهد بود.

(188) سؤال: اگر از روی اشتباه منی مردی را داخل رحم زن اجنبی قرار دادند، تکلیف چیست و آیا می‎توان آن را سقط نمود؟ و در هر صورت حکم بچه تولدیافته از آن چه می‎باشد؟

جواب: سقط آن جایز نیست و بچه ملحق به آنان می‎باشد.

بانک اسپرم

(189) استفاده از اسپرمهایی که در بانک اسپرم نگهداری می‎شود و مربوط به مرد اجنبی است جایز نیست؛ ولی نگهداری اسپرم شوهر در بانک اسپرم و استفاده از آن در موقع لزوم برای همسر جایز است.

(190) تقویت اسپرم شوهر با استفاده از اسپرم مرد دیگر - شناخته شده باشد یا نباشد- و تلقیح این اسپرم تقویت شده به رحم زن، حرام است.

(191) سؤال: اگر مردی که اسپرم او در بانک اسپرم نگهداری می‎شود از دنیا برود آیا همسر او می‎تواند اسپرم او را در رحم خود قرار دهد، در صورتی که با مرد دیگری ازدواج نموده باشد چطور؟ حکم بچه ای که متولد می‎شود چیست ؟

ناوبری کتاب