صفحه ۸۸

ب: آیا قبل از دمیده شدن روح و یا بعد از آن حکم فرق می‎کند؟

جواب: الف: اشکال ندارد؛ بلکه اگر روح دمیده شده باشد به هر وسیله ممکن حفظ او واجب است.

ب: خارج کردن و حفظ او قبل از دمیده شدن روح جایز است؛ و اگر روح در او دمیده باشد واجب است در حد امکان به هر وسیله او را حفظ کرد.

موارد نامشروع:

(183) وارد نمودن منی مرد اجنبی به رحم زن اجنبی جایز نیست، چه با اجازه زن باشد یا بدون اجازه، و چه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد، و چه با اجازه شوهر باشد یا بدون اجازه.

(184) سؤال: استفاده از تخمک زن اجنبی و بارور نمودن آن با اسپرم شوهر در خارج به وسیله دستگاه و گذاشتن آن در رحم همسر چه حکمی دارد؟ همچنین استفاده از اسپرم مرد اجنبی و بارور نمودن آن با تخمک همسر و گذاشتن آن در رحم همسر چه حکمی دارد؟ حکم بچه متولد شده چیست ؟

جواب: عملهای مورد سؤال محل اشکال است؛ و بر فرض وقوع اگر صاحب نطفه و تخمک معلوم باشند بچه به آنها ملحق می‎شود، وگرنه مجهول النسب می‎باشد و در محرمیت صاحب رحم باید احتیاط شود.

(185) سؤال: تلقیح به شکل عاریه گرفتن تخمک زن چه حکمی دارد؟ تخمک زن همان ماده ای است که به آن "اوول" گفته می‎شود و در اثر جفت شدن با "اسپرم" جنین درست می‎شود؛ آیا این کار جایز است ؟ و بر فرض جایز بودن آیا بچه متولد از آن حکم بچه از زنا یا وطی به شبهه را دارد؟ و تکلیف ارث و محرمیت و... چه می‎شود؟

جواب: اگر مستلزم ارتکاب خلاف شرع دیگری باشد قطعا جایز نیست؛ و در غیر این صورت نیز محل اشکال است؛ و در صورت وقوع باید در تمام احکام مادری و فرزندی بین زنی که صاحب تخمک نیست و بچه احتیاط شود.

(186) سؤال: بعد از انتقال تخم لقاح یافته، تعدادی از آنها در آزمایشگاه باقی

ناوبری کتاب