صفحه ۸۴

جواب: اگر پزشک در معاینه و معالجه مسامحه نکند و با داروهایی که غیرمضر شناخته شده اقدام به معالجه نماید، در صورت شرط عدم ضمان - اگرچه کشف خلاف شود - ضامن نیست.

ناوبری کتاب