صفحه ۸۳

روشهای ساده چندان قابل تشخیص نیست و از طرفی بیشترین عوارض خطرناک روشهای درمانی - تشخیصی مضر در همین زمان رخ می‎دهد و بدین ترتیب چون پزشک به دلایل مختلف نمی تواند تشخیص دهد و یا نمی داند که بیمار باردار است روشهای تشخیصی - درمانی مختلف را برای وی به کار می‎گیرد، حال در صورت ایجاد عارضه در مادر یا جنین آیا پزشک معالج مسئولیت دارد؟

جواب: در صورت عدم امکان تشخیص، اگر فرصت تأخیر و ارجاع به پزشک دیگر ممکن نباشد و پزشک معالج معاینه لازم را انجام دهد و در عین حال شرط عدم ضمان کند، عوارض بر جنین را نیز ضامن نمی باشد؛ ولی اگر احتمال بارداری بیمار را می‎داده و شرط عدم ضمان با پدر جنین نکرده باشد، احوط این است که با پدر و مادر تصالح کنند.

(175) سؤال: به طور کلی آیا جواب منفی خانم بیمار در مورد پرسش پزشک از حاملگی وی (چه خود بداند باردار است و به هرعلتی نگوید و چه نداند که باردار است) از پزشک معالج در قبال عوارض احتمالی رفع مسئولیت می‎کند؟

جواب: اگر از گفته خانم اطمینان حاصل کرده و دقت لازم را نموده و شرط عدم ضمان کرده باشد ضامن نیست؛ و اگر عوارض مربوط به جنین باشد احوط تصالح با پدر و مادر جنین است.

(176) سؤال: اگر پزشک از بارداری بیمار سؤال نکند و وی هم متذکر نشود، مسئولیت عوارض احتمالی به عهده کیست ؟

جواب: اگر منشاء سؤال نکردن پزشک کوتاهی و مسامحه او باشد، پزشک مسئول است، و شاید شرط عدم ضمان هم رفع مسئولیت نکند؛ برای اینکه روایات مربوطه از مورد تسامح پزشک انصراف دارند.

(177) سؤال: اگر پزشک دارو یا روش تشخیصی را که در حال حاضر کاملا غیرمضر شناخته شده به خانم بارداری توصیه کند، اما بعدا مشخص گردد این اعمال برای مادر یا جنین کاملا مضر بوده است (همان گونه که این موارد در تاریخ پزشکی رخ داده است) آیا پزشک در قبال عوارض حاصله از این موارد مسئولیتی به عهده خواهد داشت ؟

ناوبری کتاب