صفحه ۷۳

فصل نهم: تشریح

تشریح مرده مسلمان

(141) تشریح مرده مسلمان اگر وصیت کرده است و در وصیت اجازه داده است مطلقا جایز است؛ و در این صورت برای عمل به وصیت او اجازه اولیا و بستگان میت شرط نیست و آنها حق ممانعت ندارند، و دیه نیز ندارد.

(142) تشریح مرده مسلمان اگر وصیت نکرده باشد، با دو شرط جایز است:

الف: حفظ جان مسلمان یا مسلمانان - هرچند در آینده - به آن بستگی داشته باشد.

ب: تشریح غیرمسلمان امکان نداشته باشد.

(143) مرده کسی که مسلمان یا کافر بودنش مشکوک است، اگر در کشورهای مسلمان باشد در حکم مرده مسلمان است؛ و اگر در کشورهای غیرمسلمان باشد در حکم مرده غیرمسلمان است.

(144) تشریح جسد کودک مسلمانی که قبل از بالغ شدن از دنیا رفته است هرچند با اجازه ولی او محل اشکال است مگر اینکه حفظ جان مسلمان یا مسلمانان بر آن متوقف باشد و تشریح غیرمسلمان امکان نداشته باشد؛ همچنین است حکم مرده مسلمانی که سفیه و یا دیوانه بوده است.

(145) سؤال: آیا می‎توان جسد افراد به ظاهر مسلمان - مسلمان شناسنامه ای - را که به خاطر ارتداد، فساد اخلاقی، قاچاق مواد مخدر، مسایل سیاسی و... اعدام شده اند، تشریح کرد؟

جواب: جسد مسلمانی که به هر دلیل - حق یا ناحق - اعدام شده است حکم جسد سایر مسلمانان را دارد؛ ولی در خصوص مرتد که از اسلام خارج شده است در صورتی که توبه نکرده باشد حکم مسلمانان بر او جاری نمی شود. البته باید توجه

ناوبری کتاب