صفحه ۶۷

فصل هشتم: آموزش پزشکی

مسائل آموزشی

(128) نگاه کردن به تصاویر عریان کتابهای آموزش پزشکی، یا فیلمهایی که بدین منظور به نمایش گذاشته می‎شود، در صورتی که صاحبان تصاویر ناشناخته باشند و مفسده ای هم بر آن مترتب نشود اشکال ندارد.

(129) حضور مختلط دانشجویان دختر و پسر برای تشریح، یا پزشک زن و مرد در اتاق عمل و صحبت کردن آنها با یکدیگر با رعایت مسایل حجاب و عفاف اشکال ندارد.

(130) آموزش مسائل مربوط به زنان و زایمان که دانشجویان پزشکی مجبور به گذراندن آن در طول دوره تحصیلی می‎باشند اشکال ندارد؛ زیرا هر پزشکی مسئول حفظ جان مسلمانان است و این مسئولیت ایجاب می‎کند که پزشکان با تمام مسائل پزشکی مربوط به رشته خود که حفظ جان مسلمانان هرچند در آینده و در بعضی موارد متوقف بر آن است آشنایی داشته باشند تا در وقت لازم از آن استفاده کنند؛ البته لازم است به مقدار ضرورت اکتفا نمایند.

(131) هنگام تشریح، نگاه دانشجویان و استاد به عورتین و بدن نامحرم به مقدار لازم و ضرورت اشکال ندارد.

معاینه بیماران

(132) معاینات پزشکی که توسط دانشجویان برای آموزش انجام می‎گیرد باید با رضایت بیمار باشد؛ ولی اگر حفظ جان او یا بیماران دیگر وابسته به معاینه دانشجویان است، رضایت شرط نیست.

(133) سؤال: برای آموزش بالینی دانشجویان و انترنها و رزیدنتها آیا می‎توان

ناوبری کتاب