صفحه ۵۸

آیا منجی ضامن است ؟

جواب: الف: آری واجب است.

ب: هر کس متمکن باشد واجب است به عنوان مقدمه واجب مخارج را بپردازد.

ج: اگر بازداشتن او از خودکشی مستلزم خطر جانی یا ضرر غیر قابل تحمل برای بازدارنده باشد واجب نیست.

د: فرقی بین مسلمان و کافر محقون الدم نیست.

ه: رضایت او در تکلیف مذکور دخالت ندارد.

و: در صورت توقف انجام تکلیف بر آن و اکتفا به مقدار ضرورت ضامن نیست.

(98) گواهی پزشک موجب اثبات جرم نمی شود؛ ولی در امور محسوس، در صورتی که شرایط شهادت در پزشک وجود داشته باشد به عنوان یک شاهد معتبر است.

ضمانت در تجویز دارو

(99) اگر پزشک مباشر درمان نباشد بلکه فقط دارویی را توصیف نماید - و مثلا بگوید: فلان دارو برای فلان بیماری خوب است - و بیمار یا ولی او با اختیار و آگاهی خود آن دارو را مصرف نمایند، در این صورت پزشک نسبت به عوارض احتمالی آن مسئول نیست؛ هرچند شرط عدم ضمان نکرده باشد.

(100) در صورتی که پزشک نوع بیماری و داروی مؤثر را تشخیص دهد، واجب است اقدام کند؛ و چنانچه با عدم اقدام او آسیبی به بیمار برسد مسئول است.

(101) در صورتی که پزشک نتواند بیماری را تشخیص دهد یا داروهای مؤثر را فراموش کند حق تجویز داروی احتمالی و ضعیف را ندارد، و هیچ مسئولیتی هم متوجه او نیست؛ ولی اگر امکان مراجعه به پزشک دیگر نیست در صورتی که احتمال و حدس او عقلایی باشد با شرط عدم ضمان اشکال ندارد.

(102) هرگاه پزشک داروهایی را تجویز نماید که می‎داند بیماری را بهبود می‎بخشد ولی آن داروها دارای آثار جانبی هستند، در صورتی که به بیمار اطلاع دهد

ناوبری کتاب