صفحه ۵۷

دارد وظیفه طبیب را در مورد او هم بیان فرمایید؟

ه: اگر پزشک را مجبور به تغذیه اجباری نسبت به اعتصاب کننده غذا بنمایند، نه به جهت حفظ جان اعتصاب کننده بلکه برای اقرارگرفتن از وی نسبت به امری، پزشک چه تکلیفی در این صورت دارد؟

جواب: الف: حفظ جان مسلمان به هر وسیله ممکن واجب است.

ب: اگر نجات جان او موقوف بر ضرب یا جرح اوست در حد ضرورت اشکال ندارد.

ج: با توقف حفظ جان بیمار بر ضرب و جرح و اکتفا به مقدار ضرورت دیه ثابت نیست (ما علی المحسنین من سبیل).

د: فرقی بین آنان نیست.

ه: اگر جانش در خطر نیست و فقط برای اقرارگرفتن او را مجبور به غذاخوردن نمایند جایز نیست.

(97) سؤال: نسبت به شخصی که به گونه ای می‎خواهد اقدام به خودکشی نماید بفرمایید:

الف: آیا جلوگیری از خودکشی وی بر دیگران واجب است ؟

ب: اگر ممانعت از خودکشی آن شخص مستلزم مخارجی باشد، آن مخارج را چه کسی و تا چه مقداری باید پرداخت نماید؟

ج: اگر بازداری شخص فوق از خودکشی مستلزم استقبال از خطر جانی یا به خطرافتادن سلامت شخص نجات دهنده باشد تا چه اندازه باید از این خطر استقبال نماید؟

د: آیا در نجات جان چنین فردی، فرقی بین مسلمان و کافر حربی یا غیرحربی که می‎خواهد خودکشی نماید وجود دارد؟ اگر هست احکام آن را بیان فرمایید.

ه: آیا برای ممانعت از خودکشی آن شخص، رضایت یا عدم رضایت وی برای نجات در تکلیف نجات دهنده مدخلیت دارد؟

و: در صورت عدم رضایت برای نجات جان خود، اگر کسی اقدامی در جهت نجات جان وی انجام داد که در ضمن آسیبی هم به شخص خودکشی کننده وارد شد،

ناوبری کتاب