صفحه ۴۴

است درباره مستمندان و تهی دستان ارفاق داشته باشد؛ و اگر قبلا تعیین نکرده باشد حق دریافت بیش از متعارف را ندارد؛ و بعید نیست هرمبلغی که دولت تعیین کرده باشد متعارف محسوب شود، و در این فرض نیز بجا است ملاحظه تهی دستان را داشته باشد و اگر به طور رایگان معالجه نکند لااقل درباره آنها تخفیف قائل شود؛ و متوجه باشد که روزی دهنده، خداست و قداست و معنویت امر پزشکی فوق امور مادی می‎باشد.

دریافت پول اضافی

(66) سؤال: دریافت رشوه از بیمار توسط پزشک برای مقدم کردن یک بیمار بر دیگران چه حکمی دارد؟

جواب: اگر ویزیت را با نمره مخصوص و وقت تقریبا معین گرفته باشند، تخلف از آن تضییع حق دیگران است و جایز نیست.

(67) سؤال: دریافت پول از بیمار توسط دستیار پزشک برای مقدم کردن یک بیمار بر دیگران چه حکمی دارد؟

جواب: حکم آن مانند دریافت پول توسط پزشک است که در سؤال قبل بیان شد.

وجوب طبابت

(68) اگر جان بیمار در معرض خطر باشد و به علت فقر یا هر علت دیگر نتواند داروی خود را تأمین نماید، بر پزشک و همه مسلمانان واجب کفایی است که نسبت به تهیه دارو و تأمین هزینه درمان برای او اقدام نمایند.

ناوبری کتاب