صفحه ۳۸

جواب: چنانچه از نظر پزشک اطمینان حاصل شود نظریه پزشک حجت است.

شکایت از پزشک

(58) سؤال: شخصی در اثر سوختگی به بیمارستان منتقل می‎شود و پزشک معالج در انجام معالجه کوتاهی می‎کند و شخص مصدوم فوت می‎نماید. پزشک قانونی اعلام می‎کند میزان سوختگی به حدی بوده است که در نهایت منجر به فوت می‎شده اما سهل انگاری پزشک باعث گردیده که بیمار زودتر فوت کند؛ آیا در این فرض مسئولیتی متوجه پزشک می‎باشد؟

جواب: پزشک مسامحه کار، مسئول است؛ اما دیه در مواردی است که مرگ یا آسیب مستقیما مستند به پزشک باشد.

(59) سؤال: شخصی نسبت به دیگری کاری انجام می‎دهد که یا نوعا کشنده است مثل خوراندن سم مهلک، یا نوعا کشنده نیست مثل ایراد جرح جزئی به بازوی دیگری؛ و در هرحال طرف مقابل به بیمارستان منتقل می‎شود و پزشک از انجام وظیفه و تخلیه مواد سمی در فرض اول خودداری می‎نماید، و یا با سهل انگاری و به کاربردن مواد و ابزار آلوده و غیربهداشتی در فرض دوم موجب ایجاد عفونت و تسری آن و قطع عضو یا مرگ مجروح می‎گردد. در این دو فرض چه کسی قاتل است ؟ نوع قتل چیست ؟ در صورتی که پزشک و ضارب هر دو مسئول باشند میزان مسئولیت هرکدام چگونه است ؟

جواب: میزان مسئولیت تابع مقدار استناد مرگ یا جرح به هرکدام است که باید متخصص تشخیص و اعلام نظر کند؛ و در صورت استناد به هر دو نفر، هر دو به نحو اشتراک ضامن می‎باشند.

(60) سؤال: جوانی به هنگام دعوا چاقو کشیده و در شکم جوان 22 ساله ای فرو کرده است (در حدود 5 الی 6 سانتیمتر) جوان مجروح را به بیمارستان بردند و به گمان اینکه زخم، سطحی است و چیز مهمی نیست جراحت را باز نکردند و منجر به فوت او شد. بعدا معلوم شد چاقو به طحال او سرایت کرده و اطباء کوتاهی کرده اند و

ناوبری کتاب