صفحه ۳۵

فصل چهارم: پزشکی قانونی

کالبد شکافی

(44) نبش قبر مسلمان برای کالبدشکافی جایز نیست؛ مگر اینکه اثبات حقی بر آن متوقف باشد، یا اینکه حفظ جان مسلمانان - هرچند در آینده - متوقف بر آن باشد و تهیه جسد کافر امکان نداشته باشد.

(45) سؤال: آیا برای تشخیص علت مرگ ناشناخته جهت پیشرفت علم پزشکی و کمک به نجات و یا درمان بیماران مشابه در آینده، می‎توان اقدام به کالبدگشایی (اتوپسی) نموده و از اعضای میت برای آزمایش نمونه برداری کرد؟ و همچنین کالبدگشایی برای کشف جرم و شناسایی احتمالی قاتل و یا کالبدگشایی برای نجات متهم بی گناهی از مرگ چه حکمی دارد؟

جواب: کالبد شکافی جسد مسلمان در هر موردی که حاکم شرع جامع الشرایط یا نماینده او ضرورت آن را احراز کند مانع ندارد؛ و الا جایز نیست.

(46) سؤال: در صورتی که ضرورت داشته باشد علت مرگ شخصی مشخص شود، آیا مجازیم جسد وی را در پزشکی قانونی تشریح نماییم ؟ و یا اگر مدفون باشد نبش قبر کرده جسد وی را بررسی نماییم ؟

جواب: اگر حاکم شرع جامع الشرایط یا نماینده او از جهت اهمیت موضوع، لزوم تشریح را احراز کند و دستور تشریح بدهد اشکال ندارد؛ و در غیر این فرض جایز نیست و دیه هم دارد؛ و اما نبش قبر در صورتی که به نظر محکمه صالحی اثبات حقی متوقف بر دیدن و بررسی جسد باشد اشکال ندارد.

تشخیص مرگ

(47) سؤال: اگر برای تشخیص حیات یا مرگ مصدومی تنها راه منحصر به

ناوبری کتاب