صفحه ۳۱

گذاشتن دندان طلا

(37) گذاشتن دندان طلا یا روکش طلا برای مرد اگر زینت نباشد یا ضرورت داشته باشد اشکال ندارد، و برای زن مطلقا مانعی ندارد.

دندانپزشکی در ایام روزه داری

(38) سؤال: در رساله توضیح المسائل آمده است: یکی از مکروهات ایام روزه داری کشیدن دندان و هر کاری است که به واسطه آن از دهان خون بیاید، و اینکه بی جهت آب یا چیزی روان در دهان کند؛ با توجه به مسأله مذکور آیا دندانپزشک که به واسطه عمل او از دهان بیمار خون جاری گشته و یا حین مداوا با وسیله ای آب به محیط دهان بیمار وارد می‎کند مرتکب فعل مکروهی شده است ؟

جواب: بیمار با اجازه اعمال مذکور مرتکب عمل مکروه شده است.

ضمانت در دندانپزشکی

(39) دندانپزشک برای کشیدن دندان باید از بیمار اجازه بگیرد؛ و اگر بدون اجازه او دندانش را بکشد و بیمار راضی نشود ضامن خواهد بود و باید دیه بپردازد.

(40) سؤال: گاهی بیماران به دلیل دندان درد شدید و یا بالا بودن هزینه درمان، اصرار بر کشیده شدن دندان آسیب دیده توسط دندانپزشک می‎کنند؛ در چنین مواردی با علم به اینکه می‎توان چنین دندانی را درمان نمود، آیا کشیدن دندان به صرف رضایت و اصرار بیمار جایز است ؟ و در صورت کشیدن چنین دندانی با اصرار و رضایت بیمار آیا دندانپزشک ضامن و مسؤول پرداخت دیه دندان می‎گردد؟

جواب: در صورت عدم تحمل درد یا عدم تمکن از هزینه درمان، کشیدن آن مانعی ندارد، و با رضایت بیمار پزشک ضامن نیست.

(41) سؤال: گاهی در هنگام درمان، دندانهایی که پوسیدگی آنها نزدیک عصب است در اثر خطای سهوی دندانپزشک عصب دندان باز می‎گردد، که این مسأله

ناوبری کتاب