صفحه ۲۵

فصل دوم: تزریقات و پانسمان

تزریقات توسط جنس مخالف

(23) تزریقات و پانسمان توسط جنس مخالف، در صورت دسترسی نداشتن به هم جنس و اکتفا به مقدار ضرورت اشکال ندارد.

طهارت و نجاست ماده عفونت زدا (الکل)

(24) الکلهایی که جهت عفونت زدایی بعد از تزریقات به کار می‎رود اگر از مایع مست کننده نباشد پاک است، وگرنه نجس می‎باشد.

ضمانت در تزریقات

(25) هرگاه تزریق کننده بدون داشتن مهارت در این زمینه اقدام نماید، یا با داشتن مهارت کوتاهی نماید و تزریق آمپول یا سرم موجب فوت یا واردآمدن صدمه بر بیمار شود، ضامن خواهد بود؛ چه شرط عدم ضمان کرده باشد یا نه.

(26) اگر کوتاهی در بین نباشد ولی با این حال صدمه ای به بیمار وارد آید، چنانچه شرط عدم ضمان کرده باشد ضامن نیست.

(27) اگر بیمار می‎دانسته شخص تزریق کننده مهارت کافی در این زمینه ندارد ولی با این حال ابراء نماید، در صورتی که تسامحی در کار نبوده ضامن نیست؛ ولی اگر از عدم مهارت او اطلاع نداشته و به خیال اینکه وی در این زمینه تخصص دارد ابراء نموده باشد، موجب رفع ضمان نمی شود.

(28) سؤال: شخصی بدون داشتن مهارت کافی اقدام به تزریق می‎نماید و این امر منجر به فوت بیمار می‎شود؛ آیا لازم است دیه بپردازد یا نه ؟ و بجز دیه آیا از جنبه

ناوبری کتاب