صفحه ۲۱

جواب: الف: اگر از جهت خطر مساوی هستند فردی که ارزش انسانی - اسلامی او بیشتر است مقدم است.

ب: در صورت مساوی بودن خطر و ارزش انسانی - اسلامی باید به فردی که نسبت به او تعهد دارد بپردازد.

ج: فردی را که احتمال خطرش بیشتر است مقدم بدارد.

(22) سؤال: مبلغی پول در اختیار است که آن را می‎توان یا مصرف مداوای یک بیمار قلبی نمود و یا صرف چند بیمار دیگر که به امراض دیگری مبتلا هستند. حال اگر بیمار قلبی را مداوا ننماییم خواهد مرد، و اگر مداوای بیماران دیگر را رها سازیم دچار رنجهای شدید می‎شوند و موجب پیشرفته شدن بیماری آنان می‎گردد، و راهی هم برای مداوای هیچ یک از بیماران فوق جز از طریق خرج کردن این مبلغ وجود ندارد؛ در این صورت تکلیف پزشک انتخاب کدام طرف می‎باشد؟

جواب: حفظ جان مسلمان مقدم بر کارهای دیگر است، بنابراین در این فرض باید به معالجه بیمار قلبی بپردازد، مگر اینکه پیشرفت بیماری دیگران موجب مرگ آنان شود.

ناوبری کتاب