صفحه ۲۰

(19) سؤال: معاینه افرادی که بیمار نیستند و یا بیماری آشکاری ندارند و برای امور مختلف نظیر استخدام، سربازی و کارهای پژوهشی به پزشک معرفی می‎گردند، چه حکمی دارد؟ تسری این مسأله به افراد هم جنس و غیر هم جنس چگونه است ؟

جواب: معاینه غیر همجنس نامحرم و معاینه عورت غیر همسر حتی برای همجنس و محرم در غیر حال ضرورت جایز نیست، ولی در صورت لزوم و ضرورت مانعی ندارد، و مقصود از "ضرورت" ضرورت عرفی است.

اولویت در درمان

(20) سؤال: انتخاب اولویت در رسیدگی به چند بیمار که همگی به اقدامات اورژانسی نیاز دارند بر چه اساسی است ؟ آیا معیار، تنها رسیدگی به حال بیمار بدحال تر است یا این که شخصیت حقوقی و حقیقی افراد، باعث برتری یک نفر بر دیگری می‎شود؟ مثلا رسیدگی به یک فرد معتاد به هروئین که تصادف کرده با یک فرد مؤثر در جامعه یکسان است ؟

جواب: باید بیماری را که بدحال تر و خطر جانی او بیشتر است مقدم داشت.

(21) سؤال: اگر دو مصدوم را برای معالجه بیاورند که هر دو در شرایط خطر جانی قرار دارند، در صورتی که یکی از آن دو مصدوم، عضو خانواده ای باشد که این پزشک، طبیب خانوادگی آنان می‎باشد و اقدام پزشک برای معالجه هر یک از آن دو مستلزم رها ساختن مصدوم دیگر است بفرمایید:

الف: اگر طبیب هیچ گونه تعهد شرعی نسبت به معالجه اعضای خانواده مصدومی که وی پزشک آنان است نداده باشد وظیفه او چیست ؟

ب: در صورتی که تعهد شرعی نسبت به معالجه اعضای خانواده یکی از آن دو داشته باشد چه کند؟

ج: در صورتی که مصدوم و مجروحی که وی پزشک خانوادگی آنان می‎باشد حالش بسیار سخت است ولی احتمال خطر مرگ برای او کمتر است تا مصدوم دیگر، در این صورت وظیفه چیست ؟

ناوبری کتاب