صفحه ۱۹

متوسط وجود داشته باشد، آیا بیمار زن حتما باید به پزشک زن در شهر مراجعه کند و یا در همان روستا پزشک مرد مجاز است با انجام معاینات ضروری اقدام به تشخیص و درمان نماید؟

جواب: اگر معالجه توقف بر نظر و لمس داشته باشد و مراجعه به پزشک هم جنس مستلزم عسر و حرج باشد، مراجعه به پزشک نامحرم مانعی ندارد.

ج: گرفتن نبض و فشار خون و عمل به سایر دستورات پزشک توسط پرستار جنس مخالف بیمار چه حکمی دارد؟

جواب: در صورت نبودن جنس موافق و اکتفا به مقدار ضرورت اشکال ندارد.

د: در صورت لزوم مشاهده و لمس موهای خانم بیمار جهت معاینه توسط پزشک مرد چه حکمی دارد؟

جواب: مو در خصوص مورد سؤال حکم بدن او را دارد، که تفصیل آن در مسائل قبل بیان شد.

(18) سؤال: اگر پزشک مرد از روی ناچاری مجبور به معاینه خانم بیمار باشد، و یا خانم بیمار ناچار به مراجعه به پزشک مرد شود، با توجه به اینکه در صورت رعایت کامل مسائل شرعی و اخلاقی در معاینه کامل خانمها شاید بیش از نود درصد معاینات که در کتب پزشکی به انجام آنها تأکید شده است باید انجام نگیرد، اگر با این گونه معاینات سطحی و غیر کامل بیماری وی تشخیص داده نشود و درمان کامل صورت نگیرد، آیا پزشک مسئول است ؟ اگر مسئول است چاره چیست ؟ آیا برخلاف مسائل شرعی عمل نکرده است ؟ البته پزشکان متخصص ممکن است بدون معاینه کامل بتوانند تشخیص و درمان را انجام دهند؛ ولی افراد غیرمجرب بدون معاینه کامل امکان مداوا ندارند.

جواب: در هر موردی که بیمار ناچار باشد به پزشک نامحرم مراجعه کند، اقدام به معالجه برای پزشک جایز و گاهی لازم است؛ و معالجه بر هر چیزی از قبیل نگاه کردن و لمس و اقدامات دیگر اگر توقف داشته باشد برای پزشک بدون تجاوز از مقدار لازم جایز است و برخلاف مسائل شرعی نیست؛ و در این موارد باید وسواس را کنار گذاشت.

ناوبری کتاب