صفحه ۱۸۵

واجب نیست؛ و چنانچه پیش از ظهر به هوش آید بنابر احتیاط واجب نیت روزه کند و روزه را بگیرد؛ و اگر نگرفت قضای آن را بجا آورد.

(422) اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‎کند انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد و قضای آن را نیز بجا آورد؛ و چنانچه بعد از ظهر خوب شود روزه آن روز بر او واجب نیست و می‎تواند افطار نماید و باید قضای آن را بگیرد.

(423) اگر روزه دار عمدا قی کند - گرچه از روی بیماری و ناچاری باشد - روزه اش باطل می‎شود؛ ولی اگر از روی اشتباه و یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد.

(424) سؤال: در بعضی از بیماریهای دندان، در محیط دهان عارضه ای به نام "آبسه" ایجاد می‎شود که بعضا توسط مجرایی به داخل محیط دهان باز شده و از آن موادی (چرک) ترشح می‎گردد. با توجه به این توضیح :

الف: در ایام روزه داری آیا خروج خودبه خود این مواد از مجاری آبسه (فیستول) که طبیعتا با بزاق دهان فرو برده می‎شود، مبطل روزه می‎باشد؟

ب: آیا خروج عمدی این مواد توسط عملی ارادی که دندانپزشک یا خود بیمار انجام می‎دهند، و فرو برده شدن آن همراه با بزاق مبطل روزه می‎باشد؟

جواب: در مفروض سؤال عمدا آب دهان را فرو نبرد ولی آنچه بی اختیار فرو می‎رود مانعی ندارد.

(425) سؤال: به دنبال بعضی از اعمال و معالجات دندانپزشکی مانند کشیدن دندان و...، تا مدتی خون و ترشحات دیگر از محل مورد نظر به محیط دهان وارد می‎گردد؛ لطفا بفرمایید:

الف: آیا فروبردن این ترشحات مبطل روزه می‎باشد؟

ب: فروبردن سهوی این ترشحات چه حکمی دارد؟

ج: به طور کلی فروبردن خون که از محل کشیده شدن دندان تا مدتی جریان دارد و با بزاق مخلوط می‎گردد، چه حکمی دارد؟

جواب: در مفروض سؤال اگر آب دهان را عمدا فرو برد هم حرام است و هم به روزه ضرر می‎زند، ولی از روی سهو یا بی اختیار مانعی ندارد.

ناوبری کتاب