صفحه ۱۸۰

برای اولین نماز بعد از نجس شدن آب بکشد؛ و نیز اگر بیشتر از یک لباس دارد ولی ناچار است که همه آنها را بپوشد، چنانچه شبانه روزی یک مرتبه به دستوری که گفته شد همه آنها را آب بکشد کافی است.

(397) اگر به اندازه سر سوزنی از خون حیض یا خون حرام گوشت یا خون مردار، بلکه بنابر احتیاط واجب از خون نفاس یا استحاضه و یا خون انسانی دیگر در بدن یا لباس باشد، نماز باطل است.

(398) تا هنگامی که بیمار نمازگزار بتواند ایستاده و بدون تکیه زدن نماز بخواند نماز در حال تکیه باطل است؛ و تا زمانی که بتواند با ایستادن و تکیه زدن نماز بخواند نماز در حال نشسته باطل است؛ و تا هنگامی که بتواند نشسته و بدون تکیه نماز بخواند نماز نشسته در حال تکیه باطل است؛ و اگر بتواند نشسته و با تکیه بخواند نماز در حال خوابیده باطل است.

(399) اگر نمازگزار به هیچ صورت نمی تواند بنشیند، به طوری که در احکام قبلی گفته شد، باید به پهلوی راست رو به قبله بخوابد؛ و اگر نمی تواند، به پهلوی چپ و اگر آن هم ممکن نیست به پشت بخوابد، به طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد.

(400) کسی که نشسته نماز می‎خواند اگر می‎تواند برای رکوع بایستد و از حال قیام به رکوع برود باید بایستد و اگر نمی تواند باید برای رکوع به اندازه ای خم شود که اگر ایستاده رکوع می‎کرد کمرش را خم می‎نمود؛ و بهتر است به قدری خم شود که صورتش نزدیک جای سجده برسد؛ و کسی که خوابیده نماز می‎خواند باید برای رکوع و سجده اشاره کند.

(401) هرگاه نتواند به اندازه رکوع خم شود باید به چیزی تکیه دهد و رکوع کند؛ و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند باید به هراندازه می‎تواند خم شود و اشاره هم بنماید؛ و اگر هیچ نتواند خم شود باید موقع رکوع بنشیند و نشسته رکوع کند، و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند و برای رکوع آن در حال قیام با سر اشاره کند.

(402) اگر به واسطه بیماری و مانند آن نتواند در رکوع آرام بگیرد نمازش صحیح است؛ ولی باید پیش از آنکه از حالت رکوع خارج شود ذکر واجب را بگوید.

ناوبری کتاب