صفحه ۱۸

مراجعه به غیر هم جنس اشکالی ندارد.

(16) سؤال: مقصود از "اضطرار" که به موجب آن می‎توان به پزشک نامحرم مراجعه نمود، چیست ؟

جواب: اگر تأخیر تا دسترسی به پزشک محرم موجب خطر یا تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی می‎شود، "اضطرار" صدق می‎کند. همچنین اگر مراجعه به محرم موجب عسر و حرج برای او می‎شود می‎تواند به نامحرم مراجعه کند.

(17) سؤال: همان گونه که می‎دانید معاینه پزشکی تنها شامل گرفتن نبض و اندازه گیری حرارت و فشار خون نیست، بلکه طبق نظریه های علوم پزشکی شامل نگاه، لمس و نیز معاینات فیزیکی خاص در مورد اعضا و جوارح - که معمولا از روی لباس امکان پذیر نیست - در مورد هر بیمار و در هر شرایط می‎شود؛ و برای تشخیص ساده بسیاری از بیماریها، عدم تحمیل هزینه های اضافی ناشی از آزمایشات متعدد بر بیمار، تسریع تشخیص و کاستن از خطرات تشخیص به وسیله راههای دیگر، وظیفه پزشکی انجام هریک را ایجاب می‎کند و در صورت عدم انجام آنها به طور کامل، تشخیص که باید به راحتی صورت گیرد انجام نمی شود و با عدم تشخیص، بیماری پیشرفت می‎کند و جان بیمار در معرض خطر قرار می‎گیرد. حال با توجه به اینکه در فتاوای مراجع بزرگوار آمده است که اگر پزشک زن در دسترس باشد جایز نیست بیمار زن به پزشک مرد مراجعه نماید، خواهشمند است در موارد زیر بفرمایید:

الف: اگر به طور مثال زن بیماری که جانش در خطر است به تنها پزشک یک روستای دورافتاده که مرد است مراجعه کند، آیا این پزشک مجاز است هر گونه معاینه ضروری را در مورد بیمار انجام دهد؟

جواب: حکم دایر مدار ضرورت و ناچاری برای بیمار می‎باشد؛ پس در موردی که معالجه ضرورت عرفی داشته باشد و مراجعه به هم جنس و محرم میسور نباشد و معالجه پزشک نامحرم بر معاینه و نظر و لمس توقف داشته باشد، به مقدار لزوم جایز و در بعضی موارد لازم می‎باشد؛ و اگر نظر به وسیله آینه و لمس به وسیله دستکش ممکن و کافی باشد، از نظر و لمس مستقیم اجتناب شود.

ب: در فرض فوق اگر جان بیمار در خطر نباشد بلکه یک بیماری خفیف یا

ناوبری کتاب