صفحه ۱۷۹

(394) رنگ کردن مو و ابرو چنانچه با استفاده از رنگهایی که جرم ندارند باشد اشکال ندارد و وضو و غسل با آنها جایز است؛ ولی اگر رنگ مورد استفاده دارای جرم باشد وضو و غسل با آن صحیح نیست.

نماز بیماران

(395) در سه صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحیح است:

اول: اگر بدن یا لباس نمازگزار به وسیله زخم، جراحت و یا دملی که در بدن اوست خون آلود شده، به شرط آنکه آب کشیدن زخم و تعویض پانسمان آن به طور معمول سخت و مشکل باشد.

دوم: اگر لباس نمازگزار به خون کمتر از یک درهم،مقدار درهم تقریبا به اندازه گودی کف دست می‎باشد. یا بدن او - بنابر احتیاط - به خون کمتر از یک نخود آلوده شود؛ به شرط آنکه رطوبتی به آن نرسد، مگر اینکه رطوبت خشک شود و عین آن برطرف گردد.

سوم: اگر نمازگزار در تمام وقت نماز غیر از نمازخواندن با لباس نجس راه دیگری نداشته باشد.

(396) در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحیح است:

اول: اگر لباس کوچک یا هر چیز کوچک دیگری که همراه نمازگزار است - مانند جوراب، دستمال، چاقو و انگشتر - نجس باشد؛ به شرط آنکه از مردار و حیوان حرام گوشت برای زن و مرد، و از ابریشم و طلا برای مرد ساخته نشده باشد؛ و ملاک در کوچکی لباس آن است که نتوان عورت (جلو و عقب) را با آن پوشاند؛ بنابراین همراه داشتن دستمال بزرگ و نجس که می‎توان عورت را با آن پوشاند در نماز محل اشکال است.

دوم: اگر لباس مادری که پرستار کودک است با ادرار پسربچه نجس شده باشد؛ به شرط آنکه لباس دیگری نداشته و بنابر احتیاط توان به دست آوردن آن را نیز نداشته باشد، ولی در هر شبانه روز باید یک مرتبه آن را بشوید، و بنابر احتیاط واجب آن را

ناوبری کتاب