صفحه ۱۷۸

(386) اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده که برداشتن آن ممکن نباشد یا به اندازه ای دشوار است که نمی توان تحمل نمود باید به دستور جبیره عمل نماید، و بنابر احتیاط مستحب تیمم هم انجام دهد.

(387) کسی که وظیفه اش تیمم است اگر در بعضی از جاهای تیمم او زخم یا دمل و یا شکستگی باشد، باید مثل وضوی جبیره ای تیمم جبیره ای کند.

(388) احکام غسل جبیره ای نیز همانند احکام وضوی جبیره ای است، ولی باید آن را ترتیبی بجا آورند؛ و اگر ارتماسی انجام دهند صحت آن محل اشکال است.

(389) کسی که نمی داند وظیفه اش تیمم است یا وضوی جبیره ای، بنابر احتیاط واجب باید هر دو را بجا آورد.

(390) کسی که وظیفه اش وضو یا تیمم و یا غسل جبیره ای است، چنانچه بداند تا پایان وقت عذرش برطرف نمی شود، می‎تواند در اول وقت نماز بخواند؛ ولی اگر امید دارد تا پایان وقت عذرش برطرف شود احتیاط واجب آن است که صبر کند، و اگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل و یا تیمم جبیره ای بجا آورد.

(391) سؤال: اگر بیمار به جهت خوف از ضرر وضوی جبیره ای بگیرد و پس از نماز معلوم شود خوف او بی مورد بوده است، تکلیف او چیست ؟

جواب: بنابر احتیاط واجب نماز را اعاده نماید و اگر بعد از وقت باشد قضا نماید.

(392) سؤال: اگر در جای وضو زخمی باشد که خون بند نمی آید ولی آب برای آن ضرری ندارد، برای وضو چه باید کرد؟

جواب: روی زخم را چسبی که مانع نفوذ آب باشد بزند و وضوی جبیره ای بگیرد.

(393) سؤال: آیا در انجام عباداتی همچون وضو یا غسل و یا تیمم می‎توان نایب گرفت ؟ و یا کسی می‎تواند در انجام این گونه امور به وی کمک نماید؟ کیفیت آن را بیان فرمایید.

جواب: نایب گرفتن یا کمک گرفتن در آنها جایز نیست مگر در موارد ضرورت به مقدار ضرورت.

ناوبری کتاب