صفحه ۱۷۷

زخم را بشوید و بنابر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید؛ و اگر به جای زخم یا دمل، شکستگی در صورت یا دستها باشد، آنچه گفته شد انجام دهد و به احتیاط واجب تیمم هم بنماید. ولی چنانچه روی زخم نجس باشد و نمی تواند آن را آب بکشد، احتیاط واجب آن است که دست تر روی آن بکشد و بعد دست تر را تطهیر کند و روی زخم پارچه ای ببندد و روی پارچه هم دست بکشد و تیمم هم بکند؛ و اگر دست کشیدن روی آن ممکن نیست یا موجب زیادشدن نجاست بدن می‎شود، دست تر روی پارچه بکشد و تیمم هم بکند. و در همه فرضهای بالا در صورت و دستها اگر شستن روی پارچه یا پلاستیک ممکن است بنابر احتیاط واجب روی آن را بشوید و دست هم روی آن بکشد.

(382) اگر زخم یا دمل و یا شکستگی در جلوی سر یا روی پا باشد و روی آن باز است، چنانچه به هر دلیل نتوان روی آن را مسح نمود، باید پارچه یا پلاستیک پاکی روی آن ببندد و روی آن را با رطوبت آب وضو مسح کند؛ و اگر گذاشتن یا بستن پارچه روی آن ممکن نباشد مسح لازم نیست؛ ولی بنابر احتیاط واجب باید تیمم هم بنماید.

(383) اگر روی دمل یا زخم و یا شکستگی بسته باشد، چنانچه بازکردن ممکن است و زحمت و مشقت هم نداشته باشد و آب هم برای آن ضرر ندارد، باید روی آن را باز کند و وضو بگیرد؛ چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد یا جلوی سر و روی پاها.

(384) اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد باید تیمم بنماید، و بنابر احتیاط مستحب وضوی جبیره ای هم بگیرد.

(385) اگر در جای وضو زخم یا جراحت و یا شکستگی نیست ولی به جهت دیگری آب برای تمام دست و صورت ضرر دارد باید تیمم کند، و احتیاط مستحب آن است که وضوی جبیره ای هم بگیرد؛ و اگر برای مقداری از دست و صورت ضرر دارد، اطراف آن را بشوید و پارچه ای روی آن ببندد و دست تر بر آن بکشد و به احتیاط واجب تیمم هم بکند.

ناوبری کتاب