صفحه ۱۷۶

ب: پس از نیت کف دو دست را با هم - بنابر احتیاط - به چیزی که تیمم به آن صحیح است بزند.

ج: آنگاه کف دو دست را بر تمام پیشانی و دو طرف آن از بالا به پایین از جایی که موی سر روییده تا روی ابروها و بالای بینی بکشد، به طوری که تمام کف دو دست بر تمام پیشانی و بنابر احتیاط واجب روی ابروها کشیده شود؛ و بهتر است بر تمام صورت کشیده شود.

د: سپس تمام کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست از مچ تا سر انگشتان، و بعد تمام کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ بکشد؛ و بنابر احتیاط دو بار کف دو دست را به زمین بزند و بر پیشانی و پشت دستها بکشد و باز یک بار کف دو دست را به زمین بزند و بر پشت دستها بکشد. قابل ذکر است که تیمم بدل از وضو و بدل از غسل از نظر کیفیت و شکل یکی هستند؛ و تیمم بدل از هر غسلی حکم همان غسل را دارد.

(380) اگر در یکی از اعضای وضو یا غسل و یا تیمم بیمار، جراحت یا شکستگی وجود داشته باشد باید وضو یا غسل و یا تیمم جبیره ای انجام دهد. پارچه و باندی که با آن زخم را پانسمان می‎کنند و دارویی که روی زخم و مانند آن می‎گذارند و پارچه یا چسب و یا پلاستیکی که به طور موقت برای جلوگیری از رسیدن آب به زخم روی آن می‎بندند، در اصطلاح "جبیره" نامیده می‎شود؛ و وضو یا غسل و یا تیممی که به هرعلت روی این باند یا پارچه انجام گرفته وضو یا غسل و یا تیمم جبیره ای می‎باشد.

(381) اگر زخم یا دمل در صورت یا دستها باشد و روی آن باز است و آب ریختن روی آن ضرر دارد، چنانچه روی زخم باز است و کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد دست تر بر آن بکشد، و بنابر احتیاط مستحب پارچه یا پلاستیک پاکی روی آن ببندد و دست تر را روی آن هم بکشد. و اگر دست تر کشیدن بر آن ضرر دارد، باید اطراف زخم را همان طور که در وضو گفته شد از بالا به پایین بشوید، و بنابر احتیاط مستحب مؤکد پارچه یا پلاستیک پاکی روی آن ببندد و دست تر روی آن بکشد؛ و اگر بستن پارچه ممکن نیست، باید اطراف

ناوبری کتاب