صفحه ۱۷۵

فصل بیست و چهارم: احکام شرعی بیماران

طهارت و نجاست

(375) زردابه ای که در حال بهبود زخم در اطراف آن پیدا می‎شود، اگر معلوم نباشد با خون آمیخته شده پاک است.

(376) سؤال: اگر دهانه زخم باز باشد و خون هنوز در بین آن باقی مانده باشد ولی آن خون از بین نمی رود، آبی که از روی آن خون برمی گردد چه حکمی دارد؟

جواب: اگر آب با خون ملاقات می‎کند نجس می‎شود، و برای وضو و غسل باید جبیره نمود.

(377) اگر ته عصا، پای مصنوعی و چرخهای ویلچر و مانند آن نجس شوند، چنانچه عین نجس به وسیله حرکت بر زمین برطرف شود و زمین پاک و خشک باشد، پاک می‎شوند.

وضو، غسل و تیمم

(378) بیماری که استعمال آب برای او ضرر دارد یا موجب می‎شود بیماری او طول بکشد یا شدت پیدا کند و یا به سختی معالجه شود، باید به جای وضو یا غسل تیمم نماید؛ و لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر به گونه ای احتمال دهد که در نظر مردم بجا باشد و از آن احتمال برای او ترس پیدا شود باید تیمم نماید.

(379) "تیمم" عبارت از زدن دو کف دست بر زمین و کشیدن آنها به صورت و پشت دستها با شرایط زیر است:

الف: نخست قصد کند به جای وضو یا غسل تیمم می‎نماید.

ناوبری کتاب