صفحه ۱۷۱

فصل بیست و سوم: درمان به وسیله هیپنوتیزم (خواب مصنوعی)

هیپنوتیزم

(371) خواب مصنوعی (هیپنوتیزم) در صورتی که اثر سوئی بر آن مترتب نباشد یا معالجه امراض بر آن متوقف باشد، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد؛ و نیز احضار ارواح چنانچه موجب هتک و اذیت آنان و یا برهم زدن نظم عمومی و مانند آن نباشد، اشکال ندارد.

(372) تعلیم و تعلم هیپنوتیزم و یا احضار ارواح، اگر در جهت منافع حلال باشد اشکال ندارد؛ و اگر در جهت منافع حرام باشد، جایز نیست.

(373) کسی که مهارت و تخصص کافی ندارد اگر اقدام به انجام هیپنوتیزم کند و در این بین به کسی که مورد انجام هیپنوتیزم است صدمه بدنی یا جانی وارد آید، او مسئول است؛ هرچند در جهت معالجه و منافع حلال چنین کاری را کرده باشد.

(374) سؤال: یکی از کارهای رایج در دنیا هیپنوتیزم است و برای مقاصد زیادی از آن استفاده می‎شود؛ مستدعی است ضمن اشاره به اینکه خواب مصنوعی از قبیل سحر و جادو می‎باشد یا خیر، بفرمایید آیا استفاده از آن برای معالجه بعضی امراض بخصوص مرضهای صعب العلاج جایز است یا نه ؟

جواب: معلوم نیست از قبیل سحر و جادو باشد، بلکه نوعی تأثیر و سلطه روحی بر روح دیگر است؛ و به کارگیری این گونه امور چنانچه اثر سوئی بر آن مترتب نشود یا معالجه بیماریها بر آن متوقف باشد اشکال ندارد.

ناوبری کتاب