صفحه ۱۶۸

ترک اعتیاد

(368) سؤال: تکلیف شرعی معتادان در ترک اعتیاد چیست ؟

جواب: اگر با تصمیم نتوانند ترک کنند به پزشک متخصص مراجعه نمایند.

استفاده دارویی

(369) پزشک می‎تواند در صورت ضرورت به منظور معالجه بیماریها - در صورتی که معالجه منحصر در تجویز مواد مخدر باشد - مواد مذکور را تجویز کند؛ ولی مجاز نیست داروهای مخدر را طوری تجویز نماید که موجب اعتیاد شود.

(370) استفاده از مواد مخدر رقیق شده در صنایع داروسازی اشکال ندارد؛ به شرط آنکه موجب اعتیاد بیمار نشود.

ناوبری کتاب