صفحه ۱۶۷

فصل بیست و دوم: استعمال مواد مخدر

اعتیاد

(361) اعتیاد به مواد مخدر - از هر نوعی که باشد - اگر برای بدن ضرر قابل توجه داشته باشد جایز نیست.

(362) خرید و فروش مواد مخدر یا کشت خشخاش و مانند آن برای تهیه مواد مخدر، تابع مقررات حکومت صالح است و تخلف از آن جایز نمی باشد.

(363) سیگار و مواد دخانی دیگر اگر برای بدن ضرر قابل توجه داشته باشد در حکم مواد مخدر است.

(364) استعمال هروئین، حشیش و تزریق مواد مخدر و به طور کلی مواد تخدیرکننده قوی که انسان را معتاد می‎کند، از آنجا که برای حیات اجتماعی و فردی ضررهای قابل توجه دارد، حرام است.

(365) سؤال: کشیدن تریاک برای مقاصد عقلایی و یا حتی به صورت تفریحی، چنانچه موجب اعتیاد نشود، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر موجب اعتیاد نشود اشکال ندارد.

(366) سؤال: کشیدن تریاک برای معتادین، و یا دایرکردن مجلس برای آنان و شرکت در آن مجلس چه حکمی دارد؟

جواب: اگر ضرورت دارد و قابل معالجه نیست مانعی ندارد.

(367) سؤال: لطفا حکم کشیدن سیگار را برای معتادان به آن و یا کسانی که می‎خواهند آن را آغاز کنند، بیان فرمایید.

جواب: اگر احتمال عقلایی بدهند که ضرر داشته باشد اشکال دارد.

ناوبری کتاب