صفحه ۱۶۳

در هر صورت خرید و فروش آنها به منظور استفاده حلال اشکال ندارد.

(360) سؤال: آیا داروهایی که ساخته دست کفار است، پاک می‎باشند و استفاده از آنها اشکال ندارد؟

جواب: به نظر اینجانب کفار اهل کتاب پاک هستند؛ و بر فرض عدم طهارت آنان نیز چنانچه یقین نداشته باشید که مصنوعات آنان به واسطه آنان نجس شده است، محکوم به طهارت می‎باشد.

ناوبری کتاب