صفحه ۱۵۸

خود ادامه دهد و ضرورتی نیز در بین نباشد جایز نیست؛ ولی اگر فقط موجب ضعف و سستی روزه دار شود مکروه است.

(347) سؤال: آیا اهدای خون به بیمارستانهای کشورهای غیراسلامی جایز است ؟

جواب: در صورت عدم نیاز مسلمانان اشکال ندارد.

خرید و فروش خون

(348) خرید و فروش خون برای منافع حلال - مانند تزریق به بیمار - جایز است؛ هرچند در صورتی که اندازه پیمانه ای که با آن معمولا خون را داد و ستد می‎کنند معلوم نباشد بهتر است مصالحه نمایند.

ضمانت در خون گرفتن

(349) اگر خون گیرنده بیش از حد معمولی که اجازه داشته خون بگیرد و ضرری متوجه دهنده خون شود ضامن است؛ ولی اگر تعدی نکرده و ضرر مستند به خون گیرنده نباشد ضامن نیست.

(350) سؤال: اگر گرفتن خون برای صاحب آن ضرر داشته باشد ولی وی نسبت به آن اصرار نماید، آیا پزشک می‎تواند اقدام نماید؟

جواب: اگر خطر جانی یا ضرر قابل توجه نداشته باشد اشکال ندارد؛ و در صورتی که موجب نجات جان فرد دیگری می‎شود، نه تنها اشکال ندارد بلکه گاه واجب است.

ناوبری کتاب