صفحه ۱۵۷

فصل بیستم: خون و فرآورده های آن

طهارت و نجاست

(340) خون انسان و هرحیوانی که خون جهنده داشته باشد نجس است و به هرچیزی سرایت نماید آن را نجس خواهد کرد؛ ولی بخار مایعی که از خون نجس متصاعد شده، پاک می‎باشد.

(341) خونی که به سبب دارو یا مواد شیمیایی رنگ آن تغییر می‎کند، نجس است.

(342) سرمهایی که از فراورده های خونی تهیه می‎شود نجس است؛ مگر اینکه استحاله شود و دیگر به آن خون نگویند.

انتقال خون

(343) نقل خون از بدن انسان به بدن شخص دیگر - با مراعات شرایط پزشکی - جایز است.

(344) سؤال: تزریق خون بین زن و مرد یا بین مسلمان و غیرمسلمان، چه حکمی دارد؟

جواب: اشکالی ندارد.

اهداء خون

(345) اگر خون دادن برای صاحب آن ضرر داشته باشد نباید اقدام به آن نماید، مگر در صورتی که مصلحت اقوی و اهم در بین باشد.

(346) خون گرفتن در حال روزه اگر موجب شود که روزه دار نتواند به روزه

ناوبری کتاب