صفحه ۱۵۱

داوطلب که بیمار هم باشند مشکل است. پس راه حل چیست ؟ آیا می‎توان بدون اطلاع بیمار به او دارونما داد؟

جواب: آزمایشات در حدی که خطر جانی و ضرر قابل توجه نداشته باشد با رضایت شخص اشکال ندارد.

(333) سؤال: معمولا برای کسب اطلاعات بیشتر پزشکی در جهت تشخیص امراض و درمان آنها روی انسانها آزمایشهای طبی گوناگون که گاه خطرناک هم می‎باشد انجام می‎دهند، بفرمایید:

الف: اگر بیمار قطع داشته باشد که چنانچه خود را در معرض چنین آزمایشهایی قرار دهد به استقبال خطرات جانی برای خود رفته است ولی از طرفی به پیشرفت علم پزشکی و به معالجه و مداوای جامعه مسلمانان در آینده کمک نموده است. آیا خود را در معرض چنین آزمایشهایی قراردادن جایز است ؟

ب: اگر ضرر جانی محتمل ولی کمک به علم پزشکی فوق الذکر قطعی باشد، آیا در این صورت می‎تواند خود را در معرض آزمایش قرار دهد؟

ج: اگر هیچ گونه علمی به ضرر جانی برای خود نداشته باشد و فایده آزمایش هم برای کمک فوق الذکر محتمل باشد، چه حکمی دارد؟

د: اگر فایده آزمایشهای فوق الذکر به سود تمام افراد بشر تمام گردد بفرمایید حکم در معرض قراردادن خود، در صورت علم به ضرر و یا احتمال ضرر و یا عدم علم به ضرر چه خواهد بود؟

ه: در صورتی که آزمایشهای فوق برای اهداف فوق الذکر هیچ گونه ضرری برای انسان بیمار نداشه باشد آیا طبیب بدون اطلاع دادن به بیمار و بدون کسب اجازه از او می‎تواند چنین اقدامی نماید؟

و: اگر در صورت ضرورت انجام چنین آزمایشهایی جایز باشد، چگونه بودن آن ضرورت را بیان فرمایید.

ز: اگر آزمایشهای فوق روی حیوانات انجام شود که در پایان آنها از بین خواهند رفت، بفرمایید صرف نظر از ضمان آیا چنین کاری برای پیشرفت کارهای پزشکی جایز است ؟

ناوبری کتاب