صفحه ۱۴۵

دفن اعضاء جدا شده

(323) سؤال: تکه های گوشت و زوایدی را که در حین عمل از بیمار جدا می‎گردد، چه باید کرد؟ آیا می‎توان آنها را به زباله دان ریخت و یا باید آنها را دفن نمود؟

جواب: مستحب است دفن شود.

ناوبری کتاب