صفحه ۱۴۴

باید غسل مس میت نماید؛ و چنانچه با دستکش باشد غسل ندارد؛ ولی اگر قسمتی که جدا شده استخوان نداشته باشد، مس آن موجب غسل نمی شود، ولی نجس است.

(319) سؤال: بیمار یا مجروحی که به خاطر سرما بدنش سرد گردیده است و ناگهان می‎میرد و سردی آن مربوط به قبض روح نمی باشد، مس آن چه حکمی دارد؟

جواب: اگر پس از مرگ بدن او کاملا سرد است مس کننده آن بنابر احتیاط واجب غسل کند.

طهارت وسایل و ابزار

(320) اگر سوزن یا چاقو یا سایر وسایل پزشکی داخل بدن شود و بدون نجاست بیرون آید، پاک است.

(321) سؤال: در مورد لباسها و وسایل اتاق عمل که نجس می‎شوند و بعد در قسمت استریلیزاسیون (R.S.C) با فشار و بخار آب تحت شرایطی خاص استریل می‎گردند، آیا:

الف: با این عمل استریل، پاک می‎شوند؟

ب: پس از استریل چنانچه خونی در برخی از آنها مشاهده شود، آیا همان لباس و وسیله نجس است یا تمام وسایل و لباسها محکوم به نجاست می‎باشند؟

جواب: الف: محل اشکال است، بنابر احتیاط با آب تطهیر شوند.

ب: چنانچه یقین به سرایت نجاست به تمام لباسها و وسایل حاصل نشود محکوم به طهارت هستند.

نخ بخیه

(322) سؤال: استفاده از نخ بخیه که احیانا بعضی از آنها از اجزای حیوانات حرام گوشت به دست آمده است چه حکمی دارد؟

جواب: نخ بخیه اگر جزو بدن گردد یا مستهلک شود اشکالی ندارد.

ناوبری کتاب