صفحه ۱۴۳

فصل هیجدهم: اتاق عمل

اقدام به جراحی

(314) سؤال: آیا به خاطر حفظ فضای استریل اتاق عمل می‎توان مجروح را برهنه کرده و در مقابل انظار پزشکان و پیراپزشکان عبور داد؟

جواب: نگاه به عورتین در غیر زن و شوهر جایز نیست مگر در موارد ضرورت؛ و در مورد سؤال چنانچه امکان دارد نگاه نکنند.

(315) سؤال: با توجه به محدودیت مکان و از طرفی لزوم شستن دستها تا آرنج به طرز مخصوص، آیا جایز است پرسنل زن و مرد در کنار هم دست بشویند؟

جواب: اگر نگاه عمدی نکنند اشکال ندارد.

(316) سؤال: در اتاق عمل بیمارستانها، پرستارهای زن در کنار پزشکان مرد کار می‎کنند و وسایل و ابزار جراحی را به دست آنان می‎دهند و گاهی دست آنها در دست نامحرم قرار می‎گیرد؛ آیا شرعا حرام است ؟

جواب: در صورت ضرورت اشکال ندارد.

تماس با مرده یا اعضاء جداشده

(317) اجزای دارای روح انسان اگر به طور کامل از او جدا شود نجس است، چه همراه استخوان باشد یا نه؛ ولی اگر به طور کامل جدا نشود یا - مثل مو و ناخن - دارای روح نباشد پاک می‎باشد.

(318) سؤال: آیا لمس نمودن قطعه ای که از بدن بیمار یا مجروح جدا می‎گردد، موجب غسل است ؟ اگر با دستکش باشد چطور؟

جواب: اگر قطعه ای که جدا شده دارای استخوان است، کسی که آن را مس نموده

ناوبری کتاب