صفحه ۱۳۹

فرض اخیر اگر ادامه وضع موجود و عدم انجام عمل جراحی موجب شود تا آنان - هر دو - فوت کنند وظیفه چیست ؟

جواب: جداکردن آنان اگر برای هیچ کدام خطر جانی ندارد مانعی ندارد بلکه به لحاظ زندگی آینده لازم است؛ ولی اگر برای هر دو یا یکی از آنان خطر جانی داشته باشد جایز نیست، و احتیاط یا گمان فوت طبیعی هر دو مجوز اتلاف عمدی یکی از آنان نیست.

(313) اگر ختنه کننده قبل از انجام ختنه به ولی کودک بگوید نسبت به ضررهای احتمالی مسئولیتی ندارد و در حین ختنه آسیبی به بچه برسد، چنانچه ختنه کننده تقصیری نداشته است ضامن نخواهد بود؛ ولی اگر شرط عدم ضمان نکرده یا در انجام ختنه کوتاهی کرده باشد، ضامن خواهد بود.

ناوبری کتاب