صفحه ۱۳۸

جراحی پوست

(308) جراحی پوست به منظور تأمین زیبایی یا مقاصد عقلایی دیگر جایز می‎باشد.

(309) پوستی که حیات دارد و برای جراحی ترمیمی از جاهای مختلف بدن برمی دارند نجس است؛ ولی پس از پیوند جزو بدن می‎شود و پاک است.

(310) سؤال: حکم خال کوبی هایی که بعضی ها بر روی بدن خود انجام می‎دهند چیست ؟ آیا وضو و غسل این گونه افراد صحیح می‎باشد؟

جواب: اگر ضرر نداشته باشد مانعی ندارد و مانع از وضو و غسل نمی باشد.

ضمانت در جراحی

(311) سؤال: سهل انگاری طبیب در عمل جراحی موجب آسیب دیدن بیمار گشته، بفرمایید:

الف: آیا طبیب ضامن پرداخت دیه است ؟

ب: اگر به واسطه سهل انگاری در عمل جراحی قلب، نیاز به عمل جراحی و درمان بعدی برای بیمار پیدا شود آیا طبیب سهل انگار باید هزینه آنها را بپردازد یا همان دیه کافی می‎باشد؟

ج: اگر سهل انگاری طبیب منجر به فوت بیمار شود، قتل چگونه قتلی خواهد بود؟

جواب: الف: با فرض استناد به طبیب ضامن است.

ب: بنابر احتیاط واجب، مازاد مخارج را هم ضامن است.

ج: شبه عمد است.

(312) سؤال: برای جداکردن دو کودکی که به هم چسبیده اند انجام عمل جراحی ضروری است؛ چنانچه انجام این عمل موجب خطر جانی برای یکی از آن دو باشد حکم آن چیست ؟ چنانچه یقین به مرگ حداقل یکی از آنها داشته باشیم چطور؟ در

ناوبری کتاب