صفحه ۱۳۷

فصل هفدهم: جراحی

اقدام به جراحی

(305) سؤال: بیماری که بنا به تشخیص اطبای حاذق در صورت ترک نمودن عمل جراحی به زودی خواهد مرد و در صورت اقدام به عمل جراحی احتمال قوی دارد که زنده بماند ولکن تا پایان عمر دچار درد و رنج شدید توان فرساست و احتمال مرگ هم در کار می‎باشد، بفرمایید تکلیف این بیمار چیست ؟

جواب: حفظ جان به هر وسیله و در حد امکان برای همه کس واجب است.

(306) سؤال: استخوان پای شخصی شکسته است، چنانچه عمل جراحی روی پای وی انجام ندهند تا پایان عمر زمین گیر شده و با درد و رنج باید بسر ببرد، و اگر عمل کند احتمال بهبودی داده می‎شود؛ بفرمایید:

الف: با چند درصد احتمال بهبودی، تکلیف وی اقدام برای عمل می‎باشد.

ب: چنانچه عمل و شرایط به گونه ای است که احتمال مرگ هم بعید نباشد بفرمایید با چند درصد احتمال مرگ، وظیفه ترک عمل می‎باشد.

جواب: با احتمال عقلایی بهبودی عمل واجب، و با احتمال عقلایی خطر جانی اقدام مشکل است.

(307) سؤال: بیماری که به ناراحتیهای روانی شدیدی دچار است و جهت معالجه به پزشک مراجعه می‎نماید، پزشک هم احتمال خوب شدن وی را منحصرا در اقدام به عمل جراحی می‎داند و در صورت عمل کردن احتمال می‎دهد حیات مغزی این بیمار از بین برود و برای همیشه بیمار فلج شود، آیا در این صورت طبیب می‎تواند دست به عمل جراحی بزند.

جواب: با احتمال عقلایی خطر، اقدام به عمل اشکال دارد.

ناوبری کتاب