صفحه ۱۳۳

جواب: پس از مرگ اگر حفظ جان مسلمان متوقف بر آن باشد مانع ندارد؛ و بنابر احتیاط دیه آن را بپردازند که به مصرف حج یا صدقه و خیرات برای خود میت برسد، و نباید در بین ورثه تقسیم شود.

(304) سؤال: اگر از جسد مجهول الهویه ای عضو قابل پیوندش برداشته شد و به یک بیمار محتاج پیوند زده شد و بعد ولی آن جسد پیدا شود و از این کار ناراضی باشد در این صورت چه باید کرد؟

جواب: اگر معلوم شود مسلمان بوده باید دیه آن را بدهند تا برای خود میت در امور خیریه مصرف کنند؛ و دیه میت مسلمان - چه مرد باشد و چه زن - دیه جنین کاملی است که روح در آن دمیده نشده باشد (صد دینار)؛ پس اگر جنازه را سر ببرند یا کاری انجام دهند که اگر زنده بود موجب قتل او می‎شد، باید دیه کامل را بپردازند؛ و دیه بریدن اعضای او به نسبت دیه خود اوست؛ و اگر میت اهل ذمه بوده بنابر احتیاط دیه او را بدهند.

ناوبری کتاب