صفحه ۱۳۱

(292) سؤال: پیوند عضوی که به علت قصاص قطع شده به خود فرد چه حکمی دارد؟ آیا رضایت قصاص کننده باید جلب شود یا لزومی ندارد؟

جواب: بدون رضایت مجنی علیه اشکال دارد.

کاشت مو

(293) برای انسان جایز است که موی دیگری را به موی خود پیوند زند یا در سر خود مو بکارد؛ به شرط آنکه موی پیوندزده یا کاشته شده جزو بدن او محسوب شود، که در این صورت وضو و غسل با آنها صحیح است.

(294) چنانچه پیوند مو و کاشتن آن با فعل حرامی تواءم باشد و ضرورتی در بین نباشد جایز نخواهد بود.

(295) سؤال: استفاده از موی مصنوعی جهت ترمیم مو، چنانچه این موها از خارج وارد شود، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر جنس آنها مشکوک باشد محکوم به طهارت است.

خرید و فروش اعضاء

(296) انسان می‎تواند بعضی از اعضای خود را - مانند کلیه - برای پیوند به دیگری بفروشد یا اهدا نماید؛ به شرط اینکه برای خودش ضرر قابل توجه و غیر قابل جبرانی نداشته باشد.

(297) سؤال: اگر شخصی وصیت کرده باشد که تمام بدن او را به اشخاص نیازمند بفروشند آیا وصیت او نافذ است ؟

جواب: اگر حفظ جان فرد مسلمانی یا حفظ اعضای رئیسه او موقوف بر آن باشد اشکال ندارد؛ و در غیر این صورت باید وظایف شرعیه دفن میت انجام شود.

(298) سؤال: آیا برای شخص جایز است اجازه دهد در حال حیات یا پس از مرگ، بعضی از اعضای او که حفظ جان بیمار بر آن متوقف نیست از قبیل: انگشت، دست، قرنیه و... را مقابل وجه یا به صورت مجانی به دیگری پیوند زنند؟

ناوبری کتاب