صفحه ۱۲۷

فصل شانزدهم: پیوند اعضاء

پیوند اعضاء

(276) اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمان به بدن او باشد، قطع و پیوند آن عضو جایز است.

(277) اگر حفظ عضو مهم و مؤثری از مسلمان متوقف بر قطع عضو میت مسلمان باشد، در این صورت نیز قطع و پیوند آن عضو جایز است؛ بخصوص اگر خود میت به آن وصیت کرده باشد.

(278) قطع عضو میت غیر مسلمان برای پیوند جایز است.

(279) اگر عضو میت پس از پیوند جان بگیرد، از عضویت میت بیرون می‎رود و عضو انسان زنده شمرده می‎شود؛ بلکه اگر عضو حیوان نجسی مانند خوک را به انسان پیوند زنند و به زندگی انسان زنده شود، آن عضو از عضویت حیوان خارج و به عضویت انسان در می‎آید و احکام نجاست بر آن جاری نمی شود.

(280) پس از رعایت شرایط ذکرشده برای قطع عضو میت، رضایت ولی او شرط نیست و نمی تواند ممانعت کند؛ ولی اگر شخصی در زمان حیات خود از پیوند اعضایش ناراضی باشد یا نظر موافق و مخالف نداشته است، ولی او نمی تواند پس از مرگ اجازه دهد، و اجازه او نافذ و معتبر نیست؛ مگر اینکه حفظ جان مسلمانی متوقف بر پیوند عضو او باشد و امکان تهیه آن از جسد کافر نباشد که در این صورت جایز است و احتیاج به اجازه ولی نیز ندارد.

(281) سؤال: مریضی است در بیمارستان که در نوبت عمل پیوند کلیه به سر می‎برد و برادر ایشان کمی از نظر فکری عقب افتادگی دارد، ولی ایشان با پیوند کلیه برادر عقب افتاده به مریض موافقت کرده و متخصصین بیمارستان پس از

ناوبری کتاب