صفحه ۱۲۳

همچنین اگر اقدام به درمان نکنیم آیا مسئول نیستیم ؟ (با توجه به اینکه گاهی نتیجه کار کاملا نامشخص است).

جواب: در صورتی که امید تواءم با مظنه به بهبودی بیمار با عمل درمانی و جراحی داشته باشید، باید عمل کنید و با شرط عدم ضمان مسئول نیستید.

(275) سؤال: آیا کسی می‎تواند به دیگری اجازه قتل خودش را بدهد؟ آیا قاتل ضامن است ؟ اعم از اینکه مانند مریض در حال مرگ باشد که به پزشک اذن تزریق آمپول مرگ آور می‎دهد یا شخص دیگر؟

جواب: نمی تواند، بلکه خودش هم حق ندارد خودکشی کند؛ و هرکس اقدام کند ضامن است.

ناوبری کتاب