صفحه ۱۱۶

تغییر جنسیت دهند نسبت آنها بعد از تغییر چگونه خواهد بود؟

جواب: اگر هر یک از برادر و خواهر و یا دو برادر و دو خواهر و... تغییر جنسیت دهند، نسبت قطع نمی شود ولی عنوان عوض می‎شود، مثلا برادر خواهر می‎شود و... .

(262) سؤال: در صورتی که پدر و مادر یا یکی از بستگان تغییر جنس دهند، حکم ارث آیا تابع بعد از تغییر است یا قبل از آن ؟

جواب: در غیر پدر و مادر عنوان حال فوت لحاظ می‎شود، و در خصوص پدر و مادر احتیاط شود؛ یعنی پدر را پدر حساب کنند گرچه تغییر جنسیت داده و زن شده باشد، و همچنین است مادر.

(263) سؤال: کسانی که از راه عوض کردن هورمون خون تغییر جنسیت می‎دهند، مثلا به زن هورمون مردانه تزریق می‎کنند، آیا حکم آنها نیز عوض می‎شود یا خیر؟ و حکم آنها در مورد ارث و غیره چگونه است ؟

جواب: حکم دائر مدار ظاهر است؛ بنابراین اگر به هر علت جنس زن یا مرد عوض شده و واقعا زن مرد یا مرد زن شود حکم نیز عوض می‎شود.

آشکار کردن جنس واقعی

(264) اگر انجام تکلیف و وظایف شرعی بدون آشکار کردن جنس واقعی ممکن نیست واجب است جنس واقعی را آشکار کنند؛ ولی اگر انجام تکلیف بدون آن ممکن باشد، واجب نیست بلکه جایز است.

(265) سؤال: اگر عمل جراحی کشف از واقعیت پنهان باشد، مثلا کسی که در اثر عمل جراحی مرد شده، معلوم شود از اول مرد بوده؛ در این صورت آیا احکام تغییر جنسیت بر آن جاری است ؟

جواب: ظاهرا در فرض سؤال تغییر جنسیت صادق نیست و باید آثار کشف خلاف مترتب شود.

ناوبری کتاب