صفحه ۱۱۴

الف: ازدواج دوجنسی های کاذب (چه مذکر و چه مؤنث) و مسایل محرمیت و غیره نسبت به آنها چگونه است ؟

جواب: ازدواج آنها و تمام احکام دیگری که مربوط به آنها می‎شود بر طبق ظاهر آنهاست؛ بنابراین اگر ظاهری مردانه دارند می‎توانند با زن ازدواج کنند و بقیه احکام نیز همین طور است؛ یا اگر ظاهری زنانه دارند می‎توانند با یک مرد ازدواج کنند و باید خود را از مردان نامحرم بپوشانند (گرچه طبیعت و ماهیت او مردانه باشد)؛ و همچنین است نسبت به بقیه احکام.

ب: دوجنسی های کاذب مؤنث که دارای وضعیت کروموزومی مؤنث می‎باشند ولی ظاهری کاملا مردانه دارند؛ اقدام پزشکی و جراحی برای تغییر ظاهر مردانه در صورت تمایل فرد چه حکمی دارد؟ مسایل محرمیت و ازدواج او چگونه است ؟ همچنین دوجنسی های کاذب مذکر که دارای وضعیت کروموزومی مردانه هستند ولی ظاهری کاملا زنانه دارند آیا عمل جراحی برای تغییر ظاهر زنانه آنها جایز است ؟ مسایل محرمیت و ازدواج آنها و... چگونه است ؟

جواب: در صورت ضرورت معالجه، اقدام به عمل جراحی مانع ندارد؛ و در صورت تغییر جنسیت تمام احکام بعد از تغییر از حیث محرمیت و ازدواج و غیر آنها جاری می‎شود.

ج: دوجنسی های حقیقی (خنثای مشکل) از نظر کروموزوم هردو گوناد را دارا می‎باشند (تخمدان و بیضه). تبدیل وضعیت فرد چه حکمی دارد؟ آیا شرعا پزشک یا جامعه مسئول مشخص نمودن ماهیت جنس بیمار می‎باشند؟ آیا خواست بیماران صرفا می‎تواند ملاک تبدیل وضعیت توسط پزشک معالج باشد؟

جواب: دوجنسی حقیقی که آن را خنثای مشکل می‎نامند اگر امکان داشته باشد با عمل جراحی از دوجنسی بودن خارج شود اقدام به عمل جراحی اشکال ندارد؛ زیرا ضرورت معالجه درباره او محقق و ثابت است.

(257) سؤال: اگر کسی در خود تمایلات یا برخی از آثار جنس مخالف را مشاهده کند، آیا تغییر جنسیت برای او واجب می‎شود؟

جواب: واجب نیست؛ مگر اینکه عدم تغییر جنسیت او باعث ارتکاب حرام

ناوبری کتاب