صفحه ۱۰۸

ندانستن مسأله سقط کند، آیا دیه ای باید پرداخت شود؟ و در صورت وجوب دیه، پرداخت آن متوجه چه کسی است ؟ و اگر مباشر سقط، پدر و مادر را نمی شناسد دیه را باید به چه کسی بپردازد؟

جواب: کسی که مستقیما عامل سقط است ضامن دیه است، پزشک باشد یا خود مادر با خوردن دارو؛ و در صورتی که نتواند دیه را به صاحب دیه یا وارث او برساند باید از طرف او به فقیر صدقه دهد.

(243) سؤال: ماده 91 قانون تعزیرات که به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده است مقرر می‎دارد: "اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنین کند، دیه جنین به عهده اوست؛ و اگر روح در جنین دمیده باشد باید قصاص شود، و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‎شود." نظر به اینکه فقهای شیعه در مورد جنین بین حلول روح و غیر آن فرقی قائل نیستند و در هرحال سقط جنین موجب ثبوت قصاص نمی شود، آیا ماده قانونی مذکور منطبق با شرع می‎باشد یا خیر؟ در صورت منفی بودن، با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با آن، تکلیف قاضی در صدور حکم چیست ؟

جواب: هرچند جنین پس از دمیدن روح نسبت به دیه حکم انسان کامل را دارد ولی قصاص در اسقاط جنین بلکه در قتل غیر بالغ به نظر این جانب محل اشکال است، و قاضی مجتهد باید برحسب اجتهاد خویش عمل نماید.

ناوبری کتاب