صفحه ۱۰۷

(237) معمولا در پایان ماه چهارم و آغاز ماه پنجم روح در جنین دمیده می‎شود؛ ولی اختلاف زمان و مکان و جهات دیگر در استعداد جنین برای دمیدن روح تأثیر دارد. بنابراین تعیین زمان آن به طور دقیق و به نحو کامل ممکن نیست؛ و در هر موردی که تشخیص آن ممکن نباشد و در دمیده شدن روح تردید حاصل شود، حکم به عدم دمیدن می‎شود.

(238) اگر سقط جنین بعد از دمیده شدن روح باشد، سقطکننده علاوه بر دیه بنابراحتیاط واجب باید کفاره قتل را نیز بپردازد.

(239) اگر جنین به صورت "نطفه" باشد دیه آن بیست مثقال شرعی طلای سکه دار است، که هر مثقال شرعی هجده نخود می‎باشد؛ و اگر به صورت "علقه" (خون بسته شده) باشد دیه آن چهل مثقال شرعی طلای سکه دار است؛ و اگر به صورت "مضغه" (یک پاره گوشت) باشد شصت مثقال شرعی، و اگر به صورت استخوان باشد هشتاد مثقال شرعی، و اگر روی استخوان گوشت روییده و صورت بندی شده ولی هنوز روح نداشته باشد دیه آن یکصد مثقال شرعی طلای سکه دار است؛ و اگر روح در آن دمیده شده، چنانچه جنین پسر باشد دیه او یکهزار مثقال شرعی طلای سکه دار، و اگر دختر باشد پانصد مثقال شرعی طلای سکه دار است؛ و در این صورت بنابراحتیاط کفاره قتل نیز بر عهده ساقطکننده می‎باشد.

(240) دیه صدمات وارده بر اعضای جنین و یا جراحات وارده بر سر و بدن او به نسبت دیه خود جنین در آن حال است؛ یعنی اگر روح دمیده مثل دیه انسان کامل، و اگر روح در آن ندمیده به نسبت صد مثقال شرعی طلای سکه دار حساب می‎گردد.

(241) سؤال: اگر مادری برای سقط بچه اش کاری انجام ندهد، لکن با رعایت نکردن موارد لازم و تهیه نکردن شرایط حفظ جنین باعث سقط بچه شود، آیا کار حرامی انجام داده است ؟

جواب: حفظ جنین واجب است، و در فرض سؤال مادر مسئولیت دارد و ضامن دیه است.

(242) سؤال: در صورتی که پزشک متخصص با رضایت زن و شوهر، بچه ناقص الخلقه ای را که نواقص جسمی او با دستگاه تشخیص داده شده است از روی

ناوبری کتاب