صفحه ۱۰۵

جواب: پیش از دمیدن روح جایز است، و بعد از آن جایز نیست.

(229) سؤال: بر طبق تشخیص پزشکان جنینی هست که اگر در شکم مادر بماند خواهد مرد ولی اگر آن را از شکم مادر خارج نمایند و در دستگاه مخصوص (انکوباتور) بگذارند زنده می‎ماند و به رشد و حیات خود ادامه می‎دهد؛ بفرمایید:

الف: تکلیف در این مورد چیست ؟ آیا می‎توان بچه را از شکم مادر خارج نمود؟

ب: آیا قبل از دمیدن روح و یا بعد از دمیدن حکم فرق می‎کند؟

جواب: در مفروض سؤال لازم است در صورت تمکن در حفظ جنین به نحو مذکور اقدام شود به ویژه بعد از دمیدن روح .

(230) سؤال: در صورتی که زنده ماندن مادر متوقف بر سقط جنین در رحم او - که روح نیز به او دمیده است - باشد آیا سقط جایز است ؟

جواب: با دمیدن روح، جنین انسان کاملی است و فداکردن انسانی برای انسان دیگر جایز نیست؛ باید امر را به اراده خدا محول نمود، مگر اینکه ماندن جنین موجب تلف هر دو گردد.

(231) سؤال: اگر پزشک تشخیص قطعی داد که ماندن جنین در شکم مادر موجب مرگ مادر می‎گردد، بفرمایید:

الف: آیا جایز است جنین را در شکم مادر از بین ببرند تا مادر سالم بماند؟

ب: آیا می‎توان مادر را به همان حال باقی نهاد تا بچه سالم بماند و مادر بمیرد؟

ج: اگر در باقی گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ هم مادر و هم جنین در کار باشد، تکلیف چیست ؟ ضمن آنکه احتمال مرگ و سلامت برای هر دو مساوی باشد.

د: اگر حکم فوق نسبت به جنین قبل از دمیدن روح و بعد از دمیدن آن فرق پیدا می‎کند، حکم هر دو حال را بیان بفرمایید.

جواب: مجرد احتمال مجوز سقط جنین نیست، ولی اگر پزشک متعهد تشخیص داد و یا خود مادر اطمینان پیدا کرد که ماندن جنین برای حیات مادر یا سلامت او خطر جدی دارد سقط جنین پیش از دمیدن روح مانعی ندارد، و پس از دمیدن روح جایز نیست مگر اینکه ماندن جنین موجب تلف هر دو گردد.

(232) سؤال: زنی که در ماه هفتم حاملگی به سر می‎برد در اثر تصادف نیاز به

ناوبری کتاب