صفحه ۹۶

پیامبراکرم (ص) در زمینه معاد می‎شد همین مطلب بود که حضرت (ص) همواره در دعوت خود سخن از مسأله معاد جسمانی به میان می‎آورد، و اگر سخن ایشان درباره معاد روحانی بود و این که در قیامت فقط روح افراد حاضر می‎شوند دیگر ایرادهای مخالفین به هیچ وجه معنا نداشت؛ خوب است به گوشه ای از سخنان منکرین معاد از زبان قرآن کریم توجه کنیم:

1 - "کافران گفتند: آیا مردی را به شما نشان دهیم که خبر می‎دهد هنگامی که سخت از هم متلاشی شدید بار دیگر آفرینش تازه ای خواهید یافت، آیا او بر خدا دروغ بسته یا به نوعی دیوانگی گرفتار است ؟" سوره سباء (34): آیه 7 و قسمتی از آیه 8.

2 - "آنها گفتند: آیا هنگامی که ما استخوانهای پوسیده و پراکنده شدیم، دگر بار آفرینش تازه ای خواهیم یافت، بگو: شما سنگ و آهن باشید یا هر مخلوقی که در نظر شما از این هم سخت تر است - باز خدا قادر است شما را به زندگی مجدد بازگرداند - آنها بلافاصله خواهند گفت: چه کسی ما را بازمی گرداند؟ بگو: همان کسی که روز اول شما را آفرید، آنها سر خود را - از روی تعجب و انکار - به سوی تو خم کرده و می‎گویند: در چه زمانی خواهد بود؟ بگو شاید نزدیک باشد".سوره اسراء (17): آیات 49 تا 51.

با توجه به آیات گفته شده روشن می‎شود که سخن منکرین معاد این است که: آیا امکان دارد که استخوانهای پوسیده و متلاشی شده که هر ذره ای از آن در گوشه ای افتاده است دوباره جمع آوری شود و سپس لباس حیات بر آن پوشیده شود؟ استخوان پوسیده و متلاشی شده کجا و یک انسان نیرومند زنده و عاقل کجا؟ و پاسخ خداوند در تمام موارد این است که خداوند متعال توان چنین کاری را دارد. قطعا همان خدائی که انسان را از خاک آفرید و با تحولات گوناگون او را به صورت کنونی درآورد، می‎تواند بعد از مرگ و تبدیل شدن وی به خاک دوباره او را زنده نماید.

برای روشن شدن مطلب خوب است به خاطره ای که قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم (ع) نقل می‎کند توجه کنیم:

"و به خاطر بیاور هنگامی که ابراهیم گفت: خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‎کنی، فرمود: مگر ایمان نیاورده ای ؟ عرض کرد: چرا، ولی می‎خواهم قلبم آرامش یابد، خداوند فرمود: در این صورت چهار نوع از مرغان انتخاب کن و آنها را

ناوبری کتاب