صفحه ۹۱

مرگ امری قطعی برای همه جز خداوند

احمد: آیا مرگ برای همه موجودات وجود دارد یا این که گروهی مزه مرگ را نخواهند چشید؟

استاد: در آیه ای از قرآن مجید آمده است:

"در صور و شیپور دمیده می‎شود و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند خواهند مرد جز کسانی که خدا بخواهد، سپس دوباره در صور دمیده می‎شود و ناگهان همگی بپاخیزند و در انتظار بمانند." سوره زمر (39): آیه 68.

با توجه به این آیه عده ای که خدا می‎خواهد بعد از دمیدن در صور اول زنده خواهند ماند و نمی میرند. اما این عده چه کسانی هستند؟ گاه گفته می‎شود: جمعی از فرشتگان بزرگ مثل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل هستند، و گاه گفته می‎شود آنها کسانی هستند که عرش خدا را حمل می‎کنند، ولی از بعضی روایات استفاده می‎شود که این گروه باقیمانده نیز سرانجام خواهند مرد به گونه ای که در سراسر عالم هستی جز خداوند "حی لا یموت" موجود زنده ای باقی نخواهد ماند. بحث راجع به زندگی بعد از مرگ فراوان است، اجازه بدهید سؤالات در این زمینه بماند برای گفتار بعد.

ناوبری کتاب