صفحه ۸۵

گفتار دوازدهم: معاد یا رستاخیز

استاد: اصل پنجم از اصول دین و مذهب اعتقاد به معاد یعنی تجدید زندگی بعد از مرگ برای دریافت پاداش و کیفر اعمال است. این اصل در تمام ادیان الهی به چشم می‎خورد و هر مذهبی را که در آن اعتقاد به روز رستاخیز وجود نداشته باشد نمی توان مذهب الهی نامید.

همه پیامبران و کتابهای آسمانی بر این مطلب اتفاق نظر دارند که زندگی انسان به واسطه مرگ خاتمه نمی یابد بلکه بعد از پایان این زندگی جهان دیگری وجود دارد که هر کس در آنجا جزای اعمال نیک و سزای کارهای زشت خود را می‎بیند.

دلایل وجود معاد

سوابقی که از عقیده به قیامت و زندگی پس از مرگ در میان تمام ملتهای جهان وجود دارد نشان دهنده فطری بودن این عقیده است، و به نظر نمی رسد که اعتقاد به روز واپسین با این شیوع و گسترش درمیان انسانها بدون الهام گرفتن از ندای فطرت در جان و دل آنها به وجود آمده باشد، و به همین جهت انسان در بعضی حالات و موقعیت ها احساس می‎کند که رشته زندگی او با مرگ گسسته نمی شود و مرگ آخرین حلقه زندگی او نمی باشد، بلکه مرگ دریچه ای به سوی زندگی ابدی او خواهد بود، و بدین ترتیب برای اثبات معاد نیازی به استدلال نیست، اما برای روشن شدن مطلب در اینجا به چند دلیل اشاره می‎نمائیم:

ناوبری کتاب