صفحه ۸۱

در آزمایشگاهها گاهی طول عمر بعضی از گیاهان و یا موجودات زنده دیگر را به چندین برابر آن برسانند و حتی امروز به ما امیدواری می‎دهند که در آینده با پیدا شدن روشهای نوین علمی عمر انسان به چندین برابر فعلی افزایش خواهد یافت؛ با این حساب اگر فردی دارای اعضاء سالم باشد و تمام دستورات بهداشتی را بداند و رعایت کند، چه اشکالی دارد که چندین برابر افراد متعارف و معمولی، بلکه هزاران سال عمر نماید.

به علاوه اگر طول عمر آن حضرت با قوانین طبیعی و معمولی هم قابل تطبیق نباشد، چه اشکالی دارد که خدای متعال از راه معجزه فردی را به طور استثناء با قدرت نامحدود خود برای هزاران سال جوان نگاه دارد. داستان خواب چند صد ساله اصحاب کهف و موارد دیگری از این قبیل بیانگر این معناست.

خدائی که جهان پاینده دارد ____ تواند حجتی را زنده دارد

البته ناگفته نماند که اعتقاد به ظهور حضرت مهدی (عج) فقط جزو عقاید ما شیعیان نیست بلکه این عقیده در میان اهل سنت هم وجود دارد، چرا که روایات زیادی از پیامبراکرم (ص) و پاره ای از صحابه ایشان درباره این مطلب در کتب آنها وجود دارد.

نقش ایمان به ظهور حضرت مهدی (عج) در زندگی انسانها

احمد: ایمان به ظهور حضرت مهدی (عج) چه نقشی در زندگی انسانها دارد؟ چون بعضی از منکرین آن حضرت می‎گویند که چنین ایمانی باعث می‎شود که انسان در افکار رؤیایی فرو رفته و از وضع موجود خود غافل گشته و تسلیم ظلم و ستم و هرگونه شرائطی شود.

استاد: برای روشن شدن پاسخ سؤال مطرح شده ابتدا مفاد چند حدیث را برای شما نقل می‎کنم:

کسی از امام صادق (ع) پرسید: نظر شما درباره کسی که به ائمه و پیشوایان دین اعتقاد داشته و انتظار ظهور حکومت حق را می‎کشد و در این حال از دنیا می‎رود چیست ؟ حضرت فرمودند: او مثل کسی است که با "قائم" و در خیمه او بوده باشد؛

ناوبری کتاب